Projektas BEST: siekiama efektyvesnio gamybinių nuotekų tvarkymo

Projektas BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) – tarptautinis projektas, finansuojamas pagal „Interreg“ Baltijos jūros regiono programą. Projektu BEST siekiama gerinti vandenų kokybę Baltijos jūros regione, didinant gamybinių nuotekų tvarkymo efektyvumą. Miestų buitinių nuotekų valymo įrenginiai dažniausiai projektuojami buitinėms nuotekoms valyti, tačiau į nuotekų tinklus išleidžiamos ir gamybinės nuotekos, kuriose medžiagų kiekiai yra žymiai didesni ir gali būti pavojingųjų medžiagų. Dideli ir svyruojantys tokių nuotekų kiekiai gali neigiamai paveikti valymo procesą ar net jį sutrikdyti.

Projekte dalyvauja 15 partnerių iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Rusijos (Kaliningrado) ir Lenkijos. Projekto metu siekiama surinkti ir apibendrinti informaciją apie įstatyminę bazę (įgyvendinančią ES Direktyvą dėl miestų nuotekų valymo bei ES Direktyvą dėl pramoninių išmetamų teršalų), esamą situaciją, sėkmės istorijas ir kylančias problemas gamybinių nuotekų tvarkyme. Projekto metu taip pat vykdomi penki bandomieji investiciniai projektai trijose nuotekų valymo įmonėse, taip pat dviejose maisto pramonės įmonėse, kurių metu testuojamos naujos filtravimo, fosforo regeneravimo technologijos, taip pat statomi paruošiamojo valymo įrenginiai pramonės įmonėse.

Dar vienas iš pagrindinių projekto BEST tikslų yra bendradarbiavimo tarp aplinkosaugos valdžios institucijų, miestų nuotekų valymo įrenginių įmonių ir pramonės įmonių skatinimas. Projekto metu surinkta informacija, gerosios praktikos bus apibendrintos mokymo pakete ir Baltijos jūros regionui bei kiekvienai projekto šaliai skirtose rekomendacijose. Rekomendacijų taikymas prisidės prie efektyvesnio gamybinių nuotekų tvarkymo ir geresnės vandens telkinių ir Baltijos jūros vandens kokybės.

Lietuvoje, deja, nėra visateisio projekto partnerio, projekto asocijuotais partneriais yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir AB ,,Klaipėdos vanduo“. Regioninis aplinkos centras Lenkijoje (REC Poland, http://poland.rec.org/) apsiėmė vykdyti projekto veiklas ir Lietuvoje nuo 2018 m. lapkričio mėn. įdarbino vandentvarkos specialistę, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto doktorantę Dalią Grendaitę. 2018 m. vasarą Dalia dalyvavo GWP CEE organizuotoje Varšuvos vasaros mokykloje, skirtai klimato kaitai, inovacijoms ir jaunimo atstovavimui vandens valdymo srityje, kur susipažino su projekto BEST koordinatore REC Poland Barbara Grzebulska. Po vasaros mokyklos Daliai buvo pasiūlyta prisijungti prie projekto, tad projekto BEST veiklos vykdomos ir Lietuvoje.

 

Projekto BEST koordinatorė Lietuvoje,

Regioninio aplinkos centro Lenkijoje vandentvarkos specialistė,

Dalia Grendaitė, el. paštas: dgrendaite@rec.org